Home

Záznam o pracovním úrazu kooperativa

Řešení škod u zákonného pojištění zaměstnavatele Kooperativa

Nahlaste škodu. Škodu z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání hlásí zaměstnavatel přes vpisovací formulář Hlášení pojistné události.. K hlášení přiloží i Záznam o úrazu nebo Záznam o úrazu - hlášení změn.. Všechny potřebné formuláře posílejte na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Grou Záznam o úrazu - hlášení změn. Formulář se použije v případě, kdy k pracovnímu úrazu došlo od 1. 1. 2015. Upozornění: Formuláře vyplněné v listinné podobě neodesílejte na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale na instituce uvedené v §§ 6 až 8 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence. Kooperativa ignoruje zaslaný záznam o úrazu, v němž zaměstnavatel jasně uvádí, že ze strany zaměstnance nedošlo k porušení předpisů BOZP. Kooperativa si zkrátka dělá, co chce a vše pod záminkou jednání řádného hospodáře státních peněz. Lékař sice do zprávy napsal to, co tam napsal Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám - tedy buď postiženému zaměstnanci, nebo v případě smrtelného pracovního úrazu rodinným. Záznam o úrazu musí mít přesné náležitosti dle požadavků nařízení vlády. Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám

Záznam o pracovním úrazu musíte vyhotovit ve dvou kopiích, přičemž jedna náleží vám a druhá zaměstnanci. V případě úmrtí předáte záznam oprávněné osobě - nejčastěji rodinnému příslušníkovi. Jakmile budou objasněny příčiny a budete mít zpracovaný protokol či záznam o pracovním úraze, musíte ohlásit. Záznam o úrazu - hlášení změn dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb. (273.98 KB) Formulář průvodního listu zasílaných záznamů o pracovních úrazech (114.15 KB) Formulář průvodního listu zasílaných záznamů o pracovních úrazech (34.5 KB Pokud se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v záznamu o úrazu, vyhotoví ještě záznam o úrazu - hlášení změn (vzor je Přílohou č. 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.). Platí pro něj stejná povinnost jako pro předání záznamu o.

Záznam o úrazu - MPSV Portá

Kooperativa rozporuje záznam o úrazu BOZPkestazeni

 1. Záznam o úrazu. V případě, že pracovní neschopnost vznikla následkem úrazu, je třeba, aby pojištěnec také doložil, za jakých okolností došlo ke vzniku pracovní neschopnosti a že pracovní neschopnost nevznikla z důvodů uvedených v § 25 písm. a) a § 31 zákona o nemocenském pojištění, tj. např. v úmyslu způsobit.
 2. Dále je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu na orgány a instituce, které výslovně jmenuje prováděcí předpis, a to nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Evidence a hlášení pracovních úrazů dle nového nařízení vlády Od 1. 1
 3. První krok interaktivního online formuláře pro hlášení pracovního úrazu zdarma. Jednoduše, krok po kroku, Vám pomůžeme připravit zákonem předepsaný dokument pro všechny zúčastněné strany
 4. Online formulář pro záznam o úrazu 2020 Založit záznam o úrazu. Michal Šiška (Digito.cz) Jednoduché, přehledné a rychlé. Super. Patrik (Projekt OKV s.r.o.) Skvělé, jednoduché, přehledné
 5. Záznam o pracovním úrazu - hlášení změn (pdf, 17.61 kB) Doplnění údajů (pdf, 28.09 kB) V případě vzniku pracovního úrazu s hospitalizací v nemocnici delší než 5 dní a smrtelného pracovního úrazu požadujeme telefonicky, faxem apod. doplnit tyto základní údaje..
 6. Záznam o úrazu. Tiskopisem pojištěnec dokládá, za jakých okolností došlo ke vzniku pracovní neschopnosti následkem úrazu. 89 549 7. Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.
 7. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746, GIIN: EM4SY0.

Záznam o pracovním úrazu - Portál POHOD

 1. Jde-li o smrtelný pracovní úraz, musí ho zaměstnavatel příslušné zdravotní pojišťovně jednak bez prodlení ohlásit, a jednak jí musí zaslat záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu i Záznam o úrazu - hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v.
 2. organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Záznam o úrazu. Formulář záznamu o úrazu je přílohou nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 3. Re: záznam o pracovním úrazu (ZP § 105 odst. 4 a NV 201/2010 Sb., § 6) Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce: příslušné zdravotní pojišťovně atd, Já to posílám na bez rozdílu druhu úrazu vždy na Inspektorát práce, OSSZ (chtěli to vidět i při kontrole, která byla v 2.
 4. Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při vzniku pracovního úrazu jsou definovány v zákoníku práce. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o pracovním úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o pracovním úrazu, stanoví nařízení vlády č
 5. vyhotovit záznam o úrazu. Pro jednoduché a snadné sepsání záznamu o pracovním úrazu můžete využít portál www.PracovníÚraz.cz. Najdete zde nápovědu jak záznam řádně vyplnit, kam úraz nahlásit a kterým institucím záznam poslat
 6. Vybrané povinnosti zaměstnavatele při vzniku úrazu: vést knihu úrazů, pokud vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny, nebo došlo ke smrtelnému úrazu, musíte vyhotovit záznam o pracovním úrazu. Formulář je přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Vybraná oznamovací povinnost zaměstnavatele
 7. ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): (dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. ) Evidenční číslo zaměstnavatele: ( smrtelném ( s hospitalizací delší než 5 dnů ( ostatní

Postup při pracovním úrazu - návod krok za krokem

Platné dokumenty pro záznam o pracovním úrazu, hlášení změn a záznam proti opakovanému úrazu dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 1. Záznam o pracovním úrazu - vzor - PDF nebo DOC ke stažení DOCX PDF 2 Záznam o pracovním úrazu. Zaměstnavatel musí po ohlášení pracovního úrazu povinnost vyhotovit záznam o pracovním úrazu. Záznam o pracovním úrazu je vyhotovován ve dvou kopiích. Jedno vyhotovení záznamu pro postiženého zaměstnance (nebo rodinným příslušníkům v případě smrti zaměstnance), druhé pro zaměstnavatele Neschopenku s žádostí o nemocenské pak na OSSZ. Zaměstnanci nemocenské OSSZ zatím nevyplatila a po propátrání proč nám bylo řečeno, že potřebují záznam o pracovním úrazu neboť z neschopenky nevyplývá zda byl zjištěn alkohol či nikoli Nejde o rozhodnutí. Záznam o úraze nemá charakter rozhodnutí, nezakládá právní nároky a nejde tedy o akt určitého odvětví práva. Jde o jeden z důkazních prostředků, jimiž je možno prokázat existenci pracovního úrazu a je prvotním dokladem o pracovním úrazu Formulář - záznam o úrazu . Tento vyplnitelný vzor formuláře záznamu o úrazu Vám nabízíme ke stažení zcela zdarma. Formulář - záznam o úrazu - vzor. Budete-li potřebovat další pomoc v oblasti likvidace a šetření pracovních úrazů, budeme velice rádi, pokud využijete námi nabízených služeb

Jak postupovat při pracovním úrazu? Rychlý návod BOZP

Při zpracování záznamu o pracovním úrazu naší metodou vás ušetříme zdlouhavého papírování. Nebudeme vás zatěžovat ani zbytečnými informacemi typu, co je pracovní úraz, co musí obsahovat kniha úrazů, jaké náležitosti musí mít záznam o pracovního úrazu apod., ale půjdeme rovnou k věci Zákonné pojišťovně (Kooperativa pojišťovna a.s. nebo Česká pojišťovna a.s.) záznam o úraze odesíláme až po vyplnění všech formulářů, tedy nejdříve po ukončení pracovní neschopnosti postiženého. V sekci ke stažení by mohl být pomůckou soubor lhůtník PÚ Záznam o pracovním úrazu, pokud se jednalo o pracovní úraz Seznam dokladů, jejichž předložení umožní včasné ukončení šetření pojistné události Lékařská zpráva vztahující se k úrazu Propouštěcí zpráva z nemocnice, probíhalo-li léčení v nemocnic Při vzniku pracovního úrazu si rozhodně schovávejte veškeré doklady o zaplacení výdajů, které vám s léčením pracovního úrazu vzniknou. 5. Náhrada věcné škody. V poslední řadě vám jako zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, náleží náhrada za věcnou škod u, která vám v souvislosti s pracovním úrazem.

Bolestné, odškodnění, dorovnání výdělku až do 65 let. Ale také náklady na pohřeb a náhrady výživného pozůstalým, pokud člověk kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání umře nevyhotoví záznam o pracovním úrazu nebo nevede dokumentaci ve stanoveném rozsahu, ačkoli k tomu má povinnost podle zvláštního právního předpisu, neplní povinnosti týkající se pracoviště a pracovního prostředí stanovené v § 134 zákoníku práce a v nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na.

O pracovních úrazech, které vedou k více než třidenní pracovní neschopnosti a nebo k úmrtí zaměstnance, musí vést zaměstnavatel také záznam o pracovním úrazu. Zaměstnanec, kterému se stal pracovní úraz a který není schopen provést nahlášení, může přenechat hlášení pracovního úrazu na svých kolezích ZÁZNAM O ÚRAZU smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů ostatním Evidenční číslo záznamu a): Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu 1. IČO: Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa): 2

Nejvýznamnějšími předpisy, vážícími se k pracovním úrazům jsou následující: Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, úz Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, úz Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při. 1. Zdokumentovat veškeré okolnosti vzniku úrazu, ideálně fotografiemi či zajištěním svědků (jako svědci mohou posloužit i pracovníci záchranné služby, kteří zraněnému na místě pomáhali). 2. Trvat na zaprotokolování úrazu, tzn. pohlídat si, aby byl sepsán záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem. 3 Vyhotovený a sepsaný záznam o vážném pracovním úraze musíte zaslat za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, na stanovené orgány a instituce.. Těmito jsou: územně příslušný útvar Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin Při postupu po pracovním úrazu je zásadní jedno, celou událost okamžitě nahlaste svému zaměstnavateli. Pokud nejste ve stavu, který to umožňuje, pak by měl úraz nahlásit například svědek. Na zaměstnavateli potom je, aby vypracoval záznam o pracovním úrazu, ten se pak předá příslušným institucím ZÁZNAM O ÚRAZU. smrtelném. s hospitalizací delší než 5 dnů zaměstnanec v pracovním poměru zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o prácích konaných mimo pracovní poměr osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený k.

Formuláře BOZP BOZPinfo

Záznam o úrazu. Evidenční číslo záznamu: A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo: zaměstnanec v pracovním poměru | | zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr |. Problematika vydání záznamu o pracovním úrazu se ve své podstatě řídí dvěma hlavními právními předpisy - zákoníkem práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. TIP: Zjistěte, jak se vyplácí pracovní úraz a kdo jej platí 1 CRDR s.r.o. sídlo společnosti: Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 telefon: +420 724 888 101 hlavní kancelář: Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2 info@crdr.cz / www.BOZP.cz pobočky: Brno, Ostrava, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice ZÁZNAM O ÚRAZU a) smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnost

Pracovní úraz od A do Z BOZPinfo

Ukážeme vám také online nástroj, který vám zpracování záznamu o pracovním úrazu podstatně zjednoduší a urychlí. Pracovní úraz a finanční kompenzace Ve stručnosti je možné konstatovat, že za každý pracovní úraz , který se danému zaměstnanci přihodí na jiném pracovišti, odpovídá stále tentýž zaměstnavatel Tím spíš, že šlo o pracovní úraz. Zaměstnavatel však krátce po nehodě zkrachoval a já jsem nevěděla s kým a jak vzniklou situaci řešit. Bohužel jsem Naše odpověď: Dobrý den, většina nároků bude již promlčená, a to jak co se týká pracovního úrazu, tak plnění z povinného ručení Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pokud jste ovšem pobírali před tím, než jste se stali uchazeči o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší vám tato náhrada v takové výši, ve které vám. záznam o pracovním úrazu, pokud k němu došlo při výkonu povolání; veškerou zdravotnickou dokumentaci z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetřen

8. Úrazem postižený je zaměstnanec v pracovním poměru zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.) 9. Trvání pracovní neschopnosti následkem úrazu Ten je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, sepsat záznam o pracovním úrazu a odškodnit postiženého zaměstnance. Zaměstnavatel má pak právo, aby za něho příslušná pojišťovna, pro běžné zaměstnavatele se zpravidla jedná o pojišťovnu Kooperativa, nahradila škodu, která vznikla jeho. Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy (§ 111). Pobíral-li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na. Záznam o pracovním úrazu bude vyhotoven ve dvou kopiích, přičemž jedna náleží zaměstnavateli a druhá zaměstnanci. V případě smrtelného pracovního úrazu rodinným příslušníkům. Ovšem úraz, který nenastal v souvislosti s plněním pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s nimi (tj. došlo k němu mimo pracovní.

Vzor! - Záznam o úrazu IČO Resort Podnik Svaz odborů , 00000345 Polygr. průmysl NVT-tiskárna Praha Typograf. Beseda, P , Závod Provoz Sídlo závodu Okres. Zasíláme záznamy o úrazu pojią»ovně (Kooperativa), se kterou máme sjednané zákonné pojiątění odpovědnosti zaměstnavatele - jedná se o pojiątění naąich zaměstnanců na ąkody na zdraví v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí s povolání Co vše musí zaměstnavatel při pracovním úrazu zaměstnance vyplnit do záznamu o pracovním úrazu? Dokdy a kam je třeba tento záznam poslat? Na všechny otázky ohledně pracovního úrazu zaměstnance vám odpoví tento článek Záznam o pracovním úrazu i lékařský posudek. Rady, jak a kdy žádat bolestné a další druhy odškodnění, mohou znít jednoduše, většinou je to ale dlouhý a složitý proces, který často nedopadá podle představ poškozeného. Proto si vždy pečlivě zdokumentujte okolnosti úrazu, pořiďte fotografie a zajistěte si svědky.

Kooperativa Formuláře ke stažen

Záznam o úrazu, kdy a kam se zasílá? Dobrý den, chci se zeptat.Zaměstnavatel je povinen sepsat záznam o úrazu v případě, že došlo k pracovní neschopnosti delší než tři dny nebo k úmrtí zaměstnance, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl Stáhněte si formulář Záznam o nepracovním úrazu. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám). Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do. proto se chci zeptat kdo a v jake vÝŠi vyplÁcÍ mzdu v dobĚ neschopnosti pŘi pracovnÍm Úrazu. Odpověď právní poradny: Dobrý den, náhradu ztráty na výdělku vyplácí buď zaměstnavatel nebo pojišťovna (ale ne zdravotní, ale nejčastěji Kooperativa, u které jsou zaměstnavatelé pojištěni na úraz)

Pracovní úraz a podklady k odškodnění CIVOP - váš

 1. Vyhotovený záznam o úrazu musí být dále odeslán na stanovené orgány a instituce. Těmito jsou zejména oblastní inspektorát práce, pojišťovna zaměstnavatele (Kooperativa pojišťovna nebo Česká pojišťovna) , zdravotní pojišťovna zaměstnance a případně také Policie ČR a Báňský úřad
 2. Pracovní neschopnost mi skončila 28.2.2018. Podnikem mi bylo sděleno, že ačkoliv se jedná o pracovní úraz a nic jsem neporušil, nebude mi hrazeno plné plnění. Jedná se prý o jakousi vnitřní politiku podniku aby se tak zamezilo pracovním úrazům. Má na to podnik právo když jsem nic neporušil. Děkuji za odpověď Vladimír
 3. Dne 21.5.2012 měl manžel pracovní úraz.Zlomil si ruku v lokti.Zakopl o palety,když šel pomoci svému kolegovi,který na něj volal,aby mu pomohl založit folii do stroje.Palety,které sloužily jako náhradní schodiště měly být již delší dobu vyměněny za železné schody.Dnes je 24.5.2012.Nikdo s manželem ještě nesepsal protokol o úrazu.Manžel má obavu,že firma u které.
 4. Po vystavení všech mezd za požadované čtvrtletí zvolte v agendě Personalistika/Pracovní poměry z nabídky Záznam povel Úrazové pojištění. Tato funkce provede výpočet a zaúčtování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Úrazové pojištění na.
 5. Poznámka 4 : V případě úrazu bez absence zaměstnavatel vše řeší až po ukončení léčení (Záznam o pracovním úrazu, Hlášení pojistné události odesílá společně s Zprávou o poškození zdraví-bolestném pojišťovně Kooperativa na adresu uvedenou výše)
 6. Vyplacení peněz při pracovním úrazu. Dobrý den, stal se mi pracovní úraz 8.2.2012. Pracuji jako seřizovač CNC soustruhu, ten den jsem si zdvihal kulatinu do čelistí (průměr cca 60mm o délce cca 1000mm, pro představu) abych si ulehčil zdvihání mat. do čelistí použil jsem maticový klíč č.14., mat. jsem si přizdvihnul a zároveň jsem si ho chtěl i potáhnout, bohužel.

Hlášení pracovních úrazů Státní úřad inspekce prác

 1. Záznam o úrazu - formulá
 2. ČSSZ - ePortá
 3. Evidence a hlášení pracovních úrazů od roku 2015 - Portál
 4. Krok 1 (formulář pro pracovní úraz) PracovníÚraz
 5. Online formulář pro záznam o úrazu 2020 PracovníÚraz

Video: Kooperativa KOOPERATIVA poisťovň

Záznam o pracovním úrazu musí vždy dostat i zdravotní

Záznam o pracovním úrazu, hlášení změn + opakovaný úra

Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

 • Dlažba vhodná do obývacího pokoje.
 • Kudlička rybička.
 • Katalog jeep.
 • Jak dlouho ohřívat párky v mikrovlnce.
 • Bcg vakcina karcinom.
 • Branding banner sklik.
 • Dějiny benátek.
 • Www stosek cz.
 • Crystal palace tickets.
 • Corgi a schody.
 • Gopro hero5 session heureka.
 • Tři sestry e shop.
 • Firmy cz kontakt.
 • Letopisy narnie 4 herci.
 • Google překladač f.
 • Odpočet dph kalkulačka.
 • Skolka chrustova.
 • Jezero v murmanské oblasti.
 • Vodní nádrž lipno.
 • Jikry ala matesy.
 • Jfk jr.
 • Vlněná látka na kabát.
 • Druhy architektury.
 • Irfanview twain driver download.
 • Policejní auto prodej.
 • Píseň o rolandovi audiokniha.
 • Permanentka bazen.
 • Country kytara.
 • Látkové pleny aio bazar.
 • Newcastle united soupiska.
 • Sny pred porodem.
 • Jak vložit pdf do těla emailu.
 • Nejvyšší povolená rychlost s karavanem.
 • Novinky airbnb.
 • Mod na 2 baterie.
 • Anag semináře.
 • Parkování na letišti pro zaměstnance.
 • Ikea postele 160x200.
 • Cukrářské potřeby plzeň bolevec.
 • Minecraft postavy ke stažení.
 • Joga velvary.