Home

Alice masaryková sociální práce

29. listopadu si připomeneme 50 let od úmrtí PhDr. Alice Masarykové, sociální pracovnice, zakladatelky a první předsedkyně Československého červeného kříže, jedné z nejvýznamnějších žen české historie 20. století. Většinu svého života věnovala Alice Masaryková sociální práci O rozvoj sociální práce a její prestiž u nás se zasloužila doktorka Alice Masaryková, dcera Charlotty Garrigue a Tomáše Garrigua Masaryka, prvního prezidenta Československa. Alice Masaryková se stala čtvrtou promovanou doktorkou z řad žen vůbec, byla zakladatelkou Československého červeného kříže, České. Alice Masaryková byla v letech 1919-38 předsedkyní Československého červeného kříže i předsedkyní Mezinárodní konference sociální práce. Iniciovala zakládání nemocnic a sanatorií, propagovala očkování, organizovala pomoc při epidemiích, zřizovala letní dětské tábory a vyvařovny pro chudé

Alice Masaryková - žena 20

Sociální práce . umění, věda a profese, která pomáhá lidem řešit jejich osobní, skupinové (rodina...) nebo komunitní problémy začíná se formovat SP 1. školu pro sociální pracovnice založila Alice Masaryková (jednoleté pomaturitní studium, později dvouletá vyšší škola sociální péče sociálních pracovníků - Alice Masaryková • Cílem sociální práce je pomáhat jednotlivcům a sociálním systémům zlepšovat své sociální fungování a měnit sociální podmínky tak, aby chránily tyto jednotlivce a systémy před potížemi ve fungování. Sheafo

O další rozvoj sociální práce na našem území se zasloužila Alice Masaryková, dcera Tomáše Garrigua Masaryka, která spolu s Annou Berkovcovou navrhla Ženskou vyšší školu pro sociální péþi s roním studiem. Tato škola byla zřízena ýeskou zemsko Sociální práce období první Československé republiky Československý Červený kříž Alice Garrigue Masaryková. Jazyk práce: čeština Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28 V roce 1928 se rovněž stala předsedkyní 1. mezinárodního kongresu sociální práce v Paříži. I díky její spolupráci s architektem Josipem Plečnikem dnes můžeme obdivovat osobitý rukopis, kterým Slovinec obohatil Pražský hrad. Dne 13. května 1923 zemřela matka Charlotta a roli první dámy převzala právě Alice Sociální práce jako profesionální pomoc druhým však vznikla poměrně nedávno - na přelomu 19. a 20. století. Obor měl nelehké poátky a zejména díky velkému úsilí a angažovanosti žen známe sociální práci v její souasné podobě. Jedna z nejvýraznějších osobností sociální práce byla Dr. Alice Masaryková Alice zavedla studium praktické sociologie a sociální práce, je tedy možné ji považovat za spoluzakladatelku odborného sociálního výzkumu a práce na českém území. Období první světové války představovalo začátek dlouhodobého evroého a později i celosvětového konfliktu, který s sebou nesl závažné následky

Propojení feminismu a sociální práce je z řetelné od po čátku období profesionalizace sociální práce, kdy se řada ženských aktivistek první vlny feminismu (v Československu nap ř. Alice Masaryková nebo Anna Berkovcová, v Evrop ě nap ř. Alice Salomon nebo Ilse von Arlt, v USA nap ř Alice Masaryková | Foto: ČTK Bude připomínat nejen sociální práci, jíž se dcera legendárního TGM Alice věnovala po většinu svého života, ale také její roli v prvorepublikové společnosti: dokázala zastoupit svou matku v úloze první dámy nově vzniklého státu. Práce na opravě mostu přes Pekelský potok, tedy. Alice Masaryková 8.3.2005 ms Zprávy 0. Je 8. března, Mezinárodní den žen, dobrá příležitost připomenout průkopnici české sociální práce, Alici Masarykovou. Alice Masaryková se narodila 3. května 1879 ve Vídni. Zemřela 29. listopadu 1966 v Chicagu. Politička, socioložka, sociální pracovnic

E-republika Alice Masaryková, zakladatelka české

Alice Salomon z Německa s Jane Addams ze Spojených států amerických a Alicí Masarykovou z Československa byly ústředními postavami první poloviny 20. století v transatlantických kampaních za sociální reformy a mezinárodní spolupráci, ale i vznik profesní podoby sociální práce. Alice Salomonová se narodila 19. dubna 1872. připomene tradici profese sociální práce v Československu, o jejíž potřebě jako samostatném oboru hovořila například Dr. Alice Masaryková již v roce 1911 při založení Sociologické sekce Svazu českoslovanského studenstva. Progresivní rozvoj profese, včetně samostatného oboru terciárního vzděláván Jejím oborem se staly sociologie a sociální práce, angažovala se například v protialkoholním hnutí a později také podporovala svého otce v české národní otázce. Dr. Masaryková nadhodila ve své přednášce Společnost a výchova několik obrazů ze života a ponechala posluchačům volnost dalšího přemýšlení, majíc za.

Alice Masaryková; Alice Masaryková 1919 - 39 byla předsedkyní Čs. červeného kříže a působila také jako předsedkyně Mezinárodní konference sociální práce. Za 2. světové války žila v USA, kam odešla znovu po únoru 1948 Mnohé diplomované sestry si později rozšiřovaly vzdělání na další škole, kterou Alice Masaryková založila ještě o rok dříve (1919) než školu ošetřovatelskou - na první Vyšší ženské sociální škole v ČSR, jejíž osnovy pečlivě vypracovala Celých sto let slaví letos československá sociální péče. Mezi její zakladatelky patří Alice Masaryková, která se výraznou měrou podílela na tom, že se z původní dobročinnosti stala profesionální práce. Ke konci první světové války si uvědomila, že se starý systém nedokáže vyrovnat s poválečnými problémy, a proto - s podporou svého otce Tomáše.

Po dokončení studia v Praze nastoupila Alice na postgraduální studium v Liu. Odtud roku 1904 na pozvání odjela do Chicaga. Zde se dr. Alice Masaryková věnovala sociální pomoci přistěhovalcům a seznamovala se s metodami sociální péče v USA a sociologií vůbec Alice Masaryková Doporučit známému. Id: P4771 Autor Téma: První světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál. 2. stupeň ZŠ založila první Vyšší školu sociální práce pro mladé ženy v Praze Alice Masaryková Jana Volfová, Stala se tam vedoucí sekce praktické sociologie a sociální práce. Iniciovala i první sociální výzkum v českých zemích. Alice byla ze všech dětí rodiny Masarykovy duchovně nejblíže své matce a také sdílela její morální zásady a postoje. Její dobročinnost srdce vytvořila. - ALICE MASARYKOVÁ iniciovala založení ženské vyšší školy pro soc. péči - 1935 vznikla Masarykova státní škola zdravotnická a sociální v Praze - soc. práce u nás čerpala s prací sociologů, psychologů, pedagogů 30.let - v 50 letech pak zanikla - 1948 změna politického systému, rozvoj soc. práce zastave

Alice Masaryková Reflex

 1. Alice Masaryková: Ve stínu otce. Nová moderní sociální práce měla být organizovaná na demokratických principech, jako systematická a na vědeckém základě založená činnost prováděná výhradně k tomu vyškolenými specializovanými pracovníky. V takové sociální práci neměly místo almužny ani filantropie
 2. Když v 19 letech Alice Masaryková odmaturovala, neváhala a šla si splnit svůj dětský sen stát se lékařkou. Údajně o to stála od osmi let. Po návratu z letního pobytu na Bystřičce jsem se dala zapsat na lékařskou fakultu. Mezi padesáti hochy jsem byla jediná dívka, podotkla ve svých pamětech
 3. nové sdružení. Zde zaujala velmi významné místo i Alice Masaryková. To byl začátek Mezinárodní asociace škol sociální práce (IASSW), která byla oficiálně založena o rok později v Berlíně a Alice Salomonová se stala prezidentkou, kterou vykonávala až do roku 1937
 4. V závěru války Alice napomohla ke zřízení prvé vyšší sociální školy v Čechách, v Praze-Podolí, její spoluzakladatelská práce však musela zůstat utajena. Pečovala také o matku, jejíž zdravotní stav se ovšem na jaře 1918 rapidně zhoršil, takže musela být převezena do sanatoria ve Veleslavíně
 5. Seznámení se s další historií oboru může napomoci rozvíjení pocitu vlastního místa v historii i v budoucím vývoji sociální péče, stejně jako vlastní profesní identity. Klíčová slova: sociální práce, případová práce, historický výzkum, Alice Masaryková . s. 19 - 34. Podobné článk
 6. Alice Masaryková a její vliv na sociální péči v době první Československé republiky Alice Garrigue Masaryk and Her Influence on Social Care at the Time of the First Czechoslovak Republic dc.contributor.adviso
 7. Za každým heslem jsou odkazy k dalším heslům, použitá a doporučená literatura. Ke konci encyklopedie vidíme stručnou zmínku o 33 významných osobnostech sociální práce - z našich jsou zde kupříkladu uvedeni Přemysl Pitter a Alice Masaryková, která v roce 1919 založila Československý červený kříž

Alice Masaryková nikdy nepřerušila své sociální aktivity pro potřebné. Souběžně se svou politickou rolí pomáhala formovat rodící se Československý červený kříž a v roce 1919 se stala jeho první předsedkyní. Za jejího působení vyvíjela tato organizace rozsáhlou zdravotnickou, charitativní a sociální činnost Alice Masaryková; Alice Masaryková 1919 - 39 byla předsedkyní Čs. červeného kříže a působila také jako předsedkyně Mezinárodní konference sociální práce. Za 2. světové války žila v USA, kam odešla znovu po únoru 1948 Práce stru čně nasti ňuje životopis dr. Alice Garrigue Masarykové a poukazuje na fakta, která ovlivnila osobnost Alice a zárove ň dokumentuje její životní kroky, které byly vykonány ve prosp ěch ošet řovatelského a sociálního oboru. Klí čová slova: Alice Masaryková. Historie. Osobnost. Ošet řovatelství. Životopis. Úvo

Život Alice Garrigue Masarykové a její přínos v oblasti

 1. Alice Masaryková - sociální pracovnice, o které jsme se neučili Motto: je snadnější bojovat v poli, než v době míru zápasit v každodenní bitvě života s chudobou a neštěstím. A.M. 1916 Alice Masaryková se narodila 3. května 1879 ve Vídni jako první dítě Tomáše Garrigue Masaryka a Charlotty Masarykové
 2. Autorkou první zmínky o sociální práci v českém tisku v r. 1914 pak byla Alice Masaryková, která vytvořila i návrh na zřízení Ženské vyšší školy pro sociální péči. Později vznikla Vyšší škola sociální péče a Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Praze
 3. Před 50 lety zemřela v Chicagu Alice Masaryková První žena s doktorátem z historických věd, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže. Většinu života věnovala sociální práci, zakládala školy, nemocnice, podporovala množství sociálních projektů
 4. Alice Masaryková. OBSAH ÚVOD Zdravotně sociální práce uţ dávno přesáhla tradiční hranice zdravotnických zařízení a bere v úvahu nejenom potřeby jednotlivc, ale také rodin, skupin a komunit v jejich běţných situacích a prostředí. Je zřejmé, ţe se role sociální práce řešící problematiku chudýc
 5. Alice Masaryková. 16. 6. 2020 / radio.cz Většinu života věnovala sociální práci, zakládala školy, nemocnice, podporovala množství sociálních projektů. V době první světové války, když Masaryk opustil zemi, pomohla schovat některé jeho dokumenty. kde se aktivně zapojila do práce v krajanských spolcích. Zemřela.

1.1 Výb ěr tématu a cíl práce 8 1.2 Prameny 10 2 Alice Garrigue Masaryková 13 2.1 Život 13 3 Zájem o sociologii a spole čenské problémy 19 3.1 Americká zkušenost 20 3.2 Pedagogická dráha 21 3.3 Svaz akademicky vzd ělaných žen a další aktivity 22 4 Sociologie: praxe a teorie 2 Přísná puritánka zmítaná depresemi, ale s velkým srdcem. Alice Masaryková (†87), dcera prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka (†87), zasvětila svůj život pomoci potřebným. Milovala hudbu, chtěla být lékařkou, ale nakonec se z ní stala první dáma, poslankyně a zakladatelka mnoha organizací. Mezi její největší zásluhy patřila práce v. Alice Masaryková. ViZ. 29. 11. 2010 0:04. Rubrika: osobnosti. Ve studiích pokračovala na univerzitě v Liu a 1,5 roku v USA v Chicagu moderní metody sociální práce. Po návratu z USA působila jako středoškolská profesorka na lyceu v Českých Budějovicích a v Praze Alice Garrigue Masaryková a Československý Červený kříž Alice Garrigue Masaryk and the Czechoslovak Red Cross. bakalářská práce [OBHÁJENO] Zobrazit/ otevřít. Text práce (511.1Kb) Příloha práce (12.86Mb) Vedoucí práce. Sekyrková, Milada. Oponent práce publikace Sociální diagnóza se pojí se jménem. Jane Adamsová (1860-1935) Octavia Hillová (1838-1912) Mary Richmondová (1861-1928) působila před I. Světovou válkou v Anglii, prosazovala se metoda skupinové práce a komunitní práce a dle Matouška (2001, s.101) je pokládána za průkopnici těchto metod

Alice Masaryková se narodila jako první z pěti dětí tehdejšího docenta vídeňské univerzity Tomáše Garrigue Masaryka a jeho ženy Charlotty. Po přesídlení rodiny do Prahy, kam byl Masaryk povolán na post mimořádného profesora filozofie na českou Karlo-Ferdinandovu univerzitu, navštěvovala Minervu, prv.. Alice Masaryková 8.3.2005 ms 0 Je 8. března, Mezinárodní den žen, dobrá příležitost připomenout průkopnici české sociální práce, Alici Masarykovou O svého muže musela svést historicky první československá dáma Charlotta Garrigue Masaryková velký boj. Otec ji od sňatku zrazoval pro velké společenské rozdíly mezi Spojenými státy, kde dosud žila, a habsburskou monarchií, kam chtěla svého muže následovat. Jejím životním příběhem začíná seriál o našich prvních dámách U zrodu sociální práce stála zakladatelka Českého červeného kříže a dcera prvního prezidenta Alice Masaryková. Součástí přerovského Dne sociální práce byly 24. dubna přednášky i kulturní program, včetně recitálu místní šansoniérky Ireny Kanovské

V Přerově na poslání Alice Masarykové nezapomněli - dala sociální práci punc profesionality Celých sto let slaví letos československá sociální péče. Mezi její zakladatelky patří Alice Masaryková, která se výraznou měrou podílela na tom, že se z původní dobročinnosti stala profesionální práce Nejstarší dcera prvního prezidenta ČSR Alice Masaryková je pro mnohé z nás osobou téměř neznámou. Leckdo ji možná pokládá jen za dceru slavného otce a jakýsi rodinný přívažek osobnosti T. G. Masaryka. Je však takové hodnocení oprávněné? Jak blízko, ši naopak daleko má k historické pravdě

Alice Masaryková - referaty-seminarky

Alice Masaryková | datakabinet

Metody Sociální Práce

2 Recenzovali: doc. Monika Bosá, PhD. doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. Publikace neprošla jazykovou úpravou. Edice texty k sociální práci Řada: Vybrané kapitoly z teorií a metod sociální práce - sv. 1 Historický vývoj sociální práce v Ostravě do roku 1948: bakalářská : 2016 : Machálková Denisa: Historie sociální práce v Československu se zaměřením na Valašsko: bakalářská : 2016 : Mašlonková Jana: Alice Masaryková: bakalářská : 2016 : Rajhelová Blanka: Terénní sociální služby pro seniory v Bruntále. Alice Garrigue Masaryková : život ve stínu slavného otce / Radovan Lovčí Edition statement: Vyd. 1. Issue data: Praha : Togga, 2007 Phys.des. 485 s. ISBN: 978-80-7308-189-8 (váz.) Edition: Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis Subj. Headings: Masaryková, Alice G., 1879-1966 dějiny Česka sociální práce 29. listopadu si připomeneme 50 let od úmrtí PhDr. Alice Masarykové, sociální pracovnice, zakladatelky a první předsedkyně Československého červeného kříže, jedné z nejvýznamnějších žen české historie 20. století. Většinu svého života věnovala Alice Masaryková sociální práci. Zabývala se otázkami hygieny

Role zdravotně sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízen

 1. Encyklopedie sociální práce (ESP) přináší přes 200 hesel ze všech oblastí sociální práce. ESP je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím; pracovník je v obecném smyslu mediátorem mezi jednotlivcem a společností
 2. Připomíná život a práci Alice Masarykové, která domek v ulici Za školou čp. 200 nechala postavit v roce 1928 na vlastní náklady pro pobočku ČČK v Lánech jako vzorný sociální dům - poradnu pro matky s dětmi. V Pamětní síni najdete zrekonstruovaný byt Alice G. Masarykové, rekonstrukci dobové čekárny poradny pro matky.
 3. Blížíme se k posledním 2 otázkám soutěžního kvízu k 100.výročí SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR. Zatím jste skvělí, tak držíme palce - v soutěži o tričko FSS :-) 9. Mezi základní metody sociální práce patří: a) Sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou a komunitou. b) Sociální práce na úrovni státu, kraje a obce
 4. ist movement and theory. he tradition and history of social work are incomplete without social workers - women activists. he aim of the paper is to exa
 5. V jedinou expozici svého druhu v republice. Bude připomínat nejen sociální práci, jíž se dcera legendárního TGM Alice věnovala po většinu svého života, ale také její roli v prvorepublikové společnosti: dokázala zastoupit svou matku v úloze první dámy nově vzniklého státu
25

Zemřela Alice Masaryková - Neaktuality

Alice Masaryková vnesla do tohoto víru a převratného dění řád, uvědomnění, co vlastně dělám, proč a jaký to má efekt. I o tom se minulý týden mluvilo, ale já se tentokrát hodlám držet svého střípku. Kdo tedy vytváří povědomí, představy a debaty o sociální práci Alice Masaryková se narodila jako první z pěti dětí tehdejšího docenta vídeňské univerzity Tomáše Garrigue Masaryka a jeho ženy Charlotty. Po přesídlení rodiny do Prahy, kam byl Masaryk povolán na post mimořádného profesora filozofie na českou Karlo-Ferdinandovu univerzitu, navštěvovala Minervu, první dívčí gymnázium v monarchii, založené v roce 1890 sociálních pracovníků - Alice Masaryková • 1918 - počátek institucionálního vzdělávání - první školy • 1918 až 1939 působili soc. pracovníci v těchto oblastech: péče o rodiny a jednotlivce, chudinská péče, sociální a právní ochrana mládeže, ústavní péče, sociálně právní pomo V roce1918 ALICE MASARYKOVÁ stála u zrodu Ženské vyšší školy pro sociální péči, která byla později přejmenována na Masarykovu státní školu zdravotní a sociální péče. Nově vzniklé povolání sociálních pracovnic, ale nebylo přijato ze strany úřadů ani veřejnosti, sociální práce byla stále posuzována jako.

Alice Masaryková - Ženy ve vědě do roku 194

Alice krátce pobývala na univerzitách v Liu, Berlíně a po pražském rigorózu odjela studovat sociální nauky do Chicaga. V roce 1905 se stala učitelkou nejprve v Českých Budějovicích a od roku 1910 v Praze. Po vypuknutí 1. světové války její bratři Jan a Herbert narukovali do armády a sestra Olga odjela s otcem do. Památník bude v domě z první republiky, který nechala sama Alice Masaryková postavit jako vzorný sociální dům. Sloužil ke spolkovým účelům a také jako jedna z prvních poraden pro matky s dětmi

Dům postavený Alicí Masarykovou bude patřit jejímu odkazu

Alice Masaryková - Sociální revu

 1. Alice Masaryková - založila vyšší školu pro sociální péči, studovala se pouze jeden rok, později už dva roky po maturitě 1932-1948 vycházel časopis Sociální pracovnice . Od 2.světové války až po součastnost 50.léta - období komunism
 2. 27 Archiv Kanceláře prezidenta republiky, fond Alice Masaryková, k. 304. 28 Theodor G rusChka , O výcviku sociálních sester v nemocnici , ČN 6, 1936, s. 127-132. AUC_HUCP_1_2018_5978.indd.
 3. Nejstarší dcera prvního prezidenta ČSR Alice Masaryková je pro mnohé z nás osobou téměř neznámou. jejím celoživotním zájmem se však stala aktivní práce v sociální a zdravotní oblasti. Publikace seznamuje s pohnutými událostmi jejího života, který byl úzce spjat s osudy T. G. Masaryka, a tedy i úzce provázán s.
 4. Po 20 let /1919 - 1938/ vykonávala funkci předsedkyně ČSČK dr. Alice Masaryková. Činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami. V období mezi dvěma světovými válkami v mnoha případech ČSČK nahrazoval nedostatky státní zdravotní správy a doplňoval ji
 5. Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče NMgr. prezenční studium Otázka 1 Autorkou první zmínky o sociální práci v českém odborném tisku byla a. v roce 1911 Marie Slavíková b. v roce 1914 Alice Masaryková c. v roce 1916 Marie Krakešová Otázka
 6. Alice Garrigue Masaryková Velvyslanectví USA založilo v roce 2004 tradici udílení Ceny Alice Garrigue Masarykové jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice a svojí podporou sociální spravedlnosti a obranou demokratických svobod vytvářejí.
 7. Autorkou první zmínky o sociální práci v českém odborném tisku byla a. v roce 1914 Alice Masaryková b. v roce 1911 Marie Slavíková c. v roce 1916 Marie Krakešová Otázka 14 Alzheimerova choroba a. nevzniká na podklad ě degenerativní atrofie mozkové k ůr

Masaryková Alice - Sociologická encyklopedi

Historie Československého Červeného kříže :: Prapor SOS

Alice Masaryková - Které jméno chybí v učebnicích

Nabídka práce Sociální pracovnice, náplň práce, požadavky na volné pracovní místo. Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes Alice Masaryková, zakladatelka české sociální práce Sociální práce v současné české společnosti postrádá Článek Americká pravice má strach z odborářského modelu Volkswagenu Podniková kultura VW odporuje modelu korporátního otroctví, které v US Článek Americký výzkum. ALICE MASARYKOVÁ Koncem 19. století spatřilo světlo světa několik žen, které ve své době významně ovlivnily zdravotnictví, především ošetřovatelství Metody sociální práce . Sociální péče. Terminologie v sociální oblasti není jednotná, je historicky podmíněná. I v praxi se často zaměňují pojmy: soc. práce, pomoc, péče, soc. politika. V českých podmínkách se spíše usadil pojem soc. péče sociálnej práce výrazne ovplyvnený osobnosťou T. G. Masaryka, podľa ktorého je potrebné sociálnu prácu rozvíjať v duchu ozajstnej lásky k blížnemu. O výrazný rozvoj sociálnej práce sa zaslúžila aj jeho dcéra, Alica Masaryková. Toto obdobie po 1. svetovej vojne, obdobi

Delegáti z 18 evroých zemí požadují splnit závazek svých vlád zavést bezpodmínečně základní sociální příjem, ke kterému se zavázali v roce 2012 na jednání Mezinárodní organizace práce v Ženevě. Účastníci diskutovali o paradoxu chudoby ve společnostech hospodářského přebytku a jeho řešení Alice Masaryková - významná osobnost české sociální práce a rozvoje občanské společnosti, aktivistka v ženském sociálním hnutí 2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný Šetek Jaroslav Aspekty peněz v předmětu zájmu zločinu a válečného bojového prostředku 2014 ČLÁNEK V PERIODIKU. Nabídka práce Odborní pracovníci v oblasti sociální práce - Sociální pracovníci pro Denní centrum, náplň práce, požadavky na volné pracovní místo. Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme Tak to jistě cítila i Alice Masaryková. Dcera prvního československého prezidenta se narodila před 130 lety ve Vídni. Na rozdíl od nezvedeného mladšího bratra Jana dělala tatíčkovi Masarykovi jen samou radost. V Praze vystudovala filozofii a v Liu a Chicagu moderní metody sociální práce

Video: Alice Masaryková: Ve stínu otce - Echo24

PhDr. Alice Masaryková - přednáška o životě a práci dcery prezidenta T. G. Masaryka. Tato obdivuhodná žena byla nejen první předsedkyní Československého červeného kříže, ale bojovala také za zlepšení sociální situace a vzdělávání žen. Přednášku doprovodí bohatý fotografický materiál sociální práce; sociologie kdy Alice Masaryková umožnila Rothmayerové Hornekové podílet se na dotváření interiérů Hradu a dalších prezidentských sídel textilními prvky. Rothmayerová Horneková prováděla návrhy ubrusů a prostírání, ozdobných přikrývek, koberců a dalšího textilu včetně šatníku samotné. V tomto příspěvku jsem chtěla naznačit a hlavně připomenout, jak nedoceněný je význam práce Alice Masarykové nejen pro sestry, ale pro značně široký okruh zdravotní a sociální. Alice Masaryková (1879 -1966), dcera T. G. Masaryka, pedagožka, socioložka, sociální a humanitární pracovnice, zakladatelka Československého červeného kříže Místo vzniku: Prah

 • Malíři obrazů katalog.
 • Přenosná sluchátka.
 • Jak urovnat vztahy v rodině.
 • Juggernaut brother.
 • Marcela třebická.
 • Stephen boss.
 • Pohybující se kameny.
 • Václav větvička rodina.
 • Černopraché zbraně bazar.
 • Strasidelny dum olomouc.
 • Kalkulacka rust kojence.
 • Nesmysl synonymum.
 • Samsung ocr.
 • Úsvit význam.
 • Transplantace vlasů pomocí kmenových buněk.
 • Matchbox auta.
 • Nokia tlačítková stara.
 • Philip morris international.
 • Lil pump boss lyrics.
 • Keith richards age.
 • Braun ts 785 stp mall.
 • Cestování s fotografem.
 • Červené víno druhy.
 • Flákači.
 • Kralici cz.
 • Síly při řezání.
 • Super volotea.
 • Nejmenší okresní město.
 • Kakost lesni.
 • Zvýšené hcg.
 • Katakomby kniha.
 • Autoškola orlová cena.
 • Etický kodex syndikátu novinářů.
 • Dovolená v egyptě rady.
 • Cuketové rizoto vegetarianske.
 • Mini lednice usb.
 • Reebok easytone recenze.
 • Cestování s fotografem.
 • Audi a8 4 2 fsi.
 • Euroklip na puzzle.
 • Nedostatek hormonů u žen.