Home

Kapacita výpočet

MERLIN - Fyzika - 4

Vzorce pro výpočty. Vztah definující kapacitu kondenzátoru. C je kapacita, Q je náboj kondenzátoru a U je napětí na kondenzátrou.. Kapacita rovinného deskového kondenzátrou závisí na ploše elektrod S, na vzálenosti l, a na druhu dialektrika.. Kapacita kondenzátoru, jehož elektrody jsou složeny z n desek, se vypočítá podle vztahu.. Při paralelím spojení je na všch. Postupnými úpravami budeme síť zjednodušovat, až nakonec zbude jediný kondenzátor, jehož kapacita bude rovna kapacitě mezi uvedenými body. Při určování rozdílu potenciálů mezi body E a F budeme postupovat tak, že nejprve spočteme kapacitu mezi těmito body a poté využijeme známý vztahu mezi napětí, kapacitou a nábojem Výpočet a použití určitého integrálu Určitý integrál - Leibnitz a Newtonova metoda Určitý integrál - substituce Kapacita Země je 709,26.10-6 F. Napětí mezi blízkým mrakem a Zemí dosáhlo v okamžiku zablesknutí hodnotu 10 9 V. Kolik elektrické energie se uvolnilo při blesku Kapacita RAID pole. typ pole: počet disků: kapacita disku (GB): velikost pole (GB): formátovaná kapacita (GB): přepočítat. Výpočet celkové a užitné kapacity diskových polí RAID. 9 let. 248 zemí. 485k uživatelů. 2748k výpočtů. CCTV Kalkulátor. Česky. Vlastní výpočet kapacity - výpočet závisí na tom, jak je zadána kapacitní norma. Je zadána kapacitní norma výkonnosti . VK = VČF * V * N. kapacita = využitelný časový fond * kapacitní norma výkonu * počet jednotek zařízení . Objem produkc

Měrná tepelná kapacita (ve starší literatuře též měrné teplo nebo specifické teplo) je množství tepla potřebného k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 teplotní stupeň (1 kelvin nebo 1 stupeň Celsia), respektive představuje množství tepla vyvolávající u kilogramů hmotnosti látky změnu teploty : =. Měrná tepelná kapacita je mírně teplotně závislá, proto je nutné. Výpočet tepla - příklady Výpočet množství tepla Množství tepla potřebného pro ohřátí látky spočítáme ze vztahu Q = c . m . (t 2 - t 1) Pokud je měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ. Kouzelný trojúhelník Interaktivní online výpočet EO. Pro velikost čistírny odpadních vod (ČOV) je rozhodující počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které budou k čistírně trvale napojeny. EO je uměle zavedená jednotka, která se používá pro návrh potřebné kapacity čistíren odpadních vod pro konkrétní území Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla (118276) Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit (110590) Výpočet objemu vsakovací nádrže (108391) Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva (95942) Reklama. Aktuálně na ESTAV.C 26. Výpočet SS elektromagnetu Výpočet cívky stejnosměrného elektromagnetu. Zjistí vhodný průměr drátu a počet závitů pro elektromagnet napájený napětím U s vinutím na kostřičce známých rozměrů a zvolenou proudovou hustotou ve vodiči. Určí i potřebnou délku drátu, SS odpor vinutí a odebíraný proud

Výpočet velikosti jímky podle ČSN 736781, podle této Čsn normy, se řídíme rovnicí V = n.q.t . n - počet obyvatel, q - specifická potřeba vody, t - interval vybírání jímky I když Tvůrci Č eské S tátní N ormy vzali v úvahu průměrné faktory, tak se vaše spotřeba bude jistě lišit podle návyků vaší rodiny TP 188 - srpen 2018 1 Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 127/2018-120-TN/1 ze dne 5. 9. 2018 s účinností od 15. 9 V praxi se kapacita obvykle vyjadřuje v apérhodinách (Ah, 1 Ah = 3600 C, Coulomb; 1 Ah = 1000 mAh). Ale protože srovnání kapacit baterii dle náboje/Coulomb je zavádějíci - nebere ohled na napětí zdroj Online kalkulačka, která vám spočítá výdrž baterie (autobaterie) při zatížení konstantním proudem. V potaz je třeba brát stáří baterie či její počáteční kapacitu (pokud má baterka kapacitu 7Ah ale nabytá je pouze z části

Vzorce pro výpočty :: Kondenzátor

 1. Výpočet tepla - příklady Výpočet množství tepla Množství tepla potřebného pro ohřátí látky spočítáme ze vztahu Q = c . m . (t2 - t1) Pokud je měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ. Příklad 1: Kolik tepla se spotřebuje na ohřátí 20 kg železa z 20°C na 1020°C? m = 20 kg t2 = 1020°
 2. C= kapacita mikro F P= příkon Motor zapojen do trojúhelníku, L= jeden hrot trojůhelníku N =druhý hrot C s s tlačítkem třetí hrot Změna smyslu otáček se provádí připojením C s tlačítkem na druhý vodič napájení. Motor bude mít menší výkon. Omlouvám se nemohu najít mapu znaků na PC syn mi převrtal panel nástrojů
 3. CCTV Kalkulátor je nástroj pro návrh a testování základních parametrů kamerových systémů. Umožňuje snadný výpočet ohniskové vzdálenosti objektivu, úhlu záběru kamery, datového toku, vhodné kapacity úložiště záznamu a další parametry kamerových systémů

Současná kapacita Potřebná kapacita . o v dlouhodobém hmotném majetku bez nákupu . o nadbytečná kapacita = prodej nepotřebného majetku . o Vlastní výpočet ročních odpisů = výpočet ROČNÍHO ODPISU, ZŮSTATKOVÉ CENY,. Kapacita baterie výpočet: 36 V x11 Ah = 396 Wh (výrobce uvádí/zaokrouhluje na 400 Wh) Baterie je automaticky odpojena, pokud její kapacita klesne ke 20%. Využitelná kapacita baterie je 396 - 20% = 396 - (20*3,96) = 316,8 Wh 316,8 Wh / 250 W = 1,26 h / 1h:15minut (motor může jet na plný výkon po dobu 1h:15minut). Výkon cyklisty ve Wat

Kapacita zapojení — Sbírka úlo

Kapacita (hlavne stacionárnych) akumulátorov sa udáva pre (cyklus) záťaž C 10, čo je vybíjanie aku počas doby 10 hodín na hodnotu cca 1,8V. čiže, ak má akumulátor kapacitu 650 Ah, tak je schopný dodávať prúd 65A počas doby 10 hodín Výpočet kapacity kondenzátoru. Kapacita kondenzátoru je daná jeho konstrukcí. Zvětšení plochy desek kondenzátoru způsobí zvětšení jeho kapacity. Při zvětšení plochy desek mají náboje k dispozici větší plochu. Při zmenšení tloušťky dielektrika (vzdálenosti desek) na polovinu se zdvojnásobí na polovinu Látka Měrná tepelná kapacita v J/kg.K voda 4180 vzduch při t = 0°C 1003 led 2090 olej 2000 železo 450 měď 383 hliník 896 Měrnou tepelnou kapacitu najdete v matematicko-fyzikálních tabulkách práce s nim Měrná tepelná kapacita vody. Jednotkové odvození přepočtu měrné tepelné kapacity z J na Wh. Měrná tepelná kapacita. Potřeba energie. Příkon ohřívače. Další použité veličiny m - hmotnost vody [kg] τ - čas potřebný pro ohřev [h] η - účinnost ohřevu t 1 - teplota výstupní vody [K] t 2 - teplota vstupní vody [K Kondenzátory jsou elektrotechnické součástky, jejichž hlavní vlastností je elektrická kapacita - schopnost hromadit náboj na svých elektrodách

Od 16. listopadu 2020 jsou opatření v souvislosti s pandemií koronaviru zaváděna podle rizikového skóre PES (protiepidemický systém). To je zveřejňováno na webu ministerstva zdravotnictví. Podívejte se, jaký index má váš kraj nebo okres Výpočet kapacity - obecný postup 1. Použijeme vztah CQ= U.Předpokládáme, že na kondenzátoru je náboj Q, hledáme odpovídající napětí U. 2. K výpočtu napětí U budeme potřebovat elektrickou intenzitu E G. Získáme ji z Gaussova zákona (/0) S ∫EdS =Q ε GG v. 3 1) Pokud je napojen drtič domovního odpadu, smí být připojovací potrubí dlouhé nejvíce 1 m 2) Nejsou-li napojeny záchodové mísy a je-li možnost čištění 3) Nejsou-li napojeny záchodové mísy nebo keramické výlevky s připojením DN 100 4) Jen u připojovacího potrubí jmenovité světlosti DN 90 ukončeného záchodovou mísou; u ostatních připojovacích potrubí je. Výpočet kondenzátoru k třífázovému motoru; Orientační výpočet kapacity kondenzátoru pro provoz třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko na jednofázovou síť 230 V, 50 Hz. Kapacita běhového kondenzátoru se podle výpočtu vybere nejbližší vyšší z řady kondenzátorů

Kapacita vodiče - vyřešené příklad

 1. Výpočet výkonu (W) a kapacity (VA) pro UPS Kapacita v elektřině je totiž jistá vlastnost kondenzátoru, totiž schopnost najímat el. náboj při přiloženém napětí, vyjádřená poměrem Q/U, kde U je el. napětí. To je rozhodně jiná veličina než energie či náboj
 2. ad 2) VÝROBNÍ KAPACITA Qp = M/m * Tp/ t K = 400/40 * 5 136/ 1 = 10 * 5 136 = 51 360 ks Toto číslo nám říká, kolik kus ů výrobk ů m ůže maximáln ě podnik ve využitelném časovém fondu 5 136h vyrobit
 3. Výpočet určuje také energetickou úsporu izolovaného potrubí a střední spotřebu izolace. Povrchy a objemy těles Tabulky uvádí převody jednotek SI těchto veličin: měrná tepelná kapacita, hustota tepelného toku, měrná tepelná vodivost. Joule, watt, kalorie, kilokalorie
 4. výpočet dle skutečných poměrů v místě návrhu a dle zpřesněných informací o intenzitách srážek. Tabulka 3.5 - Kapacita štěrbinových žlabů, krajní hodnoty Technická dokumentace Charakteristika výrobků Výkresová část Hydraulický výpočet Montážní postup, manipulace a skladován

Výpočet kapacity pole RAID CCTV Kalkuláto

 1. Výpočet se provádí podle vzorečku: roční odpis = vstupní cena x sazba dle zákona/100. Do vzorečku doplníte vstupní cenu dlouhodobého majetku a sazbu z tabulky dle zákona ZDP, podle toho, do které odpisové skupiny je majetek zařazen a kterým rokem je odpisován
 2. Kapacita je vůbec u čehokoli, co akumuluje nějakou energii, i třeba tepelnou. Proud je proud a kapacita je kapacita, pleteš dvě věci dohromady. Proud - to, co baterka dokáže dodat teď hned čase limitně se blížícím nule, jednotka A (ampér) Kapacita - jaký proud dokáže dodat po určitý čas
 3. Žadatel vždy předkládá výpočet pro vymezenou plochu záměru (viz předchozí odstavec), pro usnadnění posouzení stavebním úřadem případně může doložit i výpočet koeficientu podlažních ploch celé funkční plochy. Posouzení, zda hrubá podlažní plocha v rámci celé funkční plochy bude nebo nebude po povolen
 4. Výpočet VČF = 365 (366) - dny volna - dovolená - naplánované opravy = odpracované dny x 8 (16; 24) počet odpracovaných hodin = hodiny VČF. Označení: VČF = využitelný časový fond, KNV = kapacitní norma výkonnosti, KNČ = kapacitní norma času, VK = výrobní kapacita stroje. Výpočet

1.20 Výpočet tepelné kapacity Kalorimetricky bylo zjištěno, že na ohřátí 200 g CaCO 3 ( M = 100 g mol − 1 ) z teploty 20 °C na 30 °C za konstantního tlaku je třeba teplo 1640 J. Určete měrnou a molární izobarickou tepelnou kapacitu vápence Pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, se denní rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu stanoví postupem pro výpočet přidělené distribuční kapacity podle bodu 1.13.2. 6. Překročení denní rezervované pevné nebo přerušitelné distribuční kapacit Výpočet návinu podkladového vlasce: VZOREC: L p = K c - y, kde y = L k : ( D c 2 : D k 2 ) po sloučení vzorců budeme pracovat se vzorcem: L p = K c - L k : ( D c 2 : D k 2). L p výsledná délka podkladového vlasce. K c kapacita cívky pro podkladový vlasec v metrech. L k délka koncového vlasce (tu si volíme podle zakoupeného množství vlasce Jednovteřinová vitální kapacita (FEV 1) - objem vzduchu, který je vydechnutý při usilovném výdechu za první sekundu; Tiffeneaův index je podíl FEV 1 a VC. Pomáhá při diagnoze obstrukční a restrikční plicní nemoci. Fyziologická hodnota se udává 80 % (0,8)

Výrobní kapacita a časový fond - DobréZnámky

 1. ut zálohy zátěže 2200W
 2. Fyzika - obsah > Molekulová fyzika a termika - teorie srozumitelně > Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita. Tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita Tepelná kapacita. je teplo, které musíme látce dodat, aby se její teplota zvýšila o 1 °C nebo 1 K. Je to jedno, protože 1 °C je stejně velký dílek jako 1 K
 3. Článek věnuje pozornost takovým tématům jako je tržní kapacita, stejně jako metody hodnocení tohoto ukazatele. Kapacita trhu: výpočet, vzorec. Kategorie: Život a podnikán.
VTTC s PL509 - Elektronik

Měrná tepelná kapacita - Wikipedi

 1. vÝpoČet kapacity deskovÉho kondenzÁtoru vypoČÍtej kapacitu deskovÉho kondenzÁtoru, je-li dielektrikum z kondenzÁtorovÉho papÍru o tlouŠtce 0,2 mm a mÁ-li ÚČinnou plochu 30 cm2. 531c = x10-12 f = 531pf kondenzÁtor mÁ kapacitu 531 pikofaradů. kapacita 530 tolerance napĚtÍ oznaČenÍ hmot
 2. Výpočet laboratorní neprůzvučnosti jednoduchých stavebních prvků podle ČSN EN 12354-1, přílohy B Tato výpočtová pomůcka je určena k výpočtu laboratorní neprůzvučnosti obecných jednoduchých homogenních stavebních prvků z běžných materiálů podle ČSN EN 12354-1, přílohy B Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních.
 3. Katedra hydrauliky a hydrologie - K14
 4. Nastavte si maximální teplotu vody v zásobníku a zvolte si místnost, pro kterou chcete výpočet vztahovat, popřípadě zvolte pro výpočet celý dům. Uveďte četnost jednotlivých činností spojených se spotřebou vody v domácnosti. Spustit kalkulačku
 5. Kalkulačka na výpočet délky vlasce na cívku navijáku Kategorie: Všeobecné. Už se Vám taky stalo, že jste potřebovali spočítat, kolik metrů vlasce či pletenky potřebujete na cívku? A přitom od výrobce je na cívce uveden zrovna ten průměr, který se Vám nehodí nebo nechcete
 6. Pro výpočet nutně potřebujeme hodnotu Ah = ampérhodiny = kapacita akumulátoru. Ta tady uvedena není, protože se výrobce snaží mlžit. Je tedy nutné buďto - rozmontovat UPS a podívat se přímo na baterii, kde uvedl údaj výrobce baterie, a nebo si najít údaj na internetu. Google nezná baterii RBP0043. Nechce se mi ups.
 7. Výpočet kapacity kondenzátoru z kódu na jeho pouzdru . Stáhnout zdarma . Pomocí programu Kapacita lze zjistit kapacitu kondenzátoru z kódu na jeho pouzdru. Program podporuje 3 druhy kódů.

Výpočet dojezdu elektrokola. Vydělením počtu Watt-hodin spotřebou energie na 1 km získáme počet kilometrů, po které nám bude baterie pomáhat: Při minimální spotřebě 4,5 Wh a baterii 10 Ah/ 36V, se dostáváme na 360 Wh děleno 4,5 Wh = 80 km, jako na možný dojezd elektrokola Poznámky: Více informací o výběru správné jednotky HDD zařízení Synology NAS najdete zde.; Kalkulačka Synology RAID nabízí odhad využití místa při různých konfiguracích disků HDD a typů RAID. Skutečná velikost pevného disku bude ovlivněna systémovým oddílem a může se u různých výrobců lišit, proto se vypočítané hodnoty mohou lišit od skutečných výsledků

Přesný výpočet teoretického pH je velmi komplikovaný (nutno vzít v úvahu teplotu, koncentraci jednotlivých složek pufrů, aktivitní koeficienty, rozpouštědlo, iontovou sílu sytému aj.). Proto se častěji pH systémů měří experimentálně. pufrační kapacita. Výpočet výdrže baterie / UPS. Napětí baterie (V) Kapacita baterie (Ah) Účinnost UPS (%) - Pokud UPS není, nechte 100. Zatížení (W) Kapacita baterie. Kapacita baterie je ovlivněna jejím stářím a také teplotou. Hodnota kapacity baterie platí při teplotě prostředí kolem 20°C. Čím nižší je teplota, tím horší je. Dočtete se, že udávaná kapacita 20 000 mAh je vztažena k napětí 3,75V a při 5V které potřebujete pro nabíjení Vašeho telefonu, je reálná kapacita 12 580mAh. Zde je již započítána i výše zmiňovaná účinnost baterie 85%. Důležitý je také údaj, který říká, že uváděné kapacity dosáhnete při nabíjení za. Druhým dílkem je kapacita akumulátoru, kterou najdete ve specifikacích daného modelu. Vzoreček pak vypadá takto: doba nabíjení (v hodinách) = kapacita akumulátoru (v ampérhodinách; to jest údaj v mAh/1000) děleno proud dodávaný nabíječkou (v ampérech) Vypadají jako z pravého dřeva, ale více vydrží - plovoucí laminátové podlahy.Nabízíme kvalitní laminátové plovoucí podlahy Egger. Imitace, která vás okouzlí

RCK - Radio Control Kramolín - sdružení modelářů

Výpočet potřebného akumulátory pro záložní zdroje, solární a větrné elektrárny. Jaké akumulátory (trakční baterie) bude potřeba pro solární ostrovní systém? Kvalita akumulátorů a jejich kapacita rozhoduje o množství uskladněné energie, kterou vyprodukují solární panely a kterou budete mít k dispozici v období s. Tento výpočet je spojen s 90% spolehlivostí, s běžně používanými vysoce kvalitními materiály, kvalitním technologickým provedením a s běžnými provozními podmínkami. Nicméně pro mnoho aplikací se stalo žádoucí výpočet provádět pro jinou úroveň spolehlivosti nebo pro přesnější podmínky mazání a kontaminace Online kalkulačka pro výpočet paralelního zapojení reistorů. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním cookies pro reklamní účely a některé funkce webu. O

Video: Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel - TZB-inf

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2. Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná. Tabulka uvádí Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při tlaku 100 kPa, konkrétně to jsou měrná hmotnost, měrná tepelná kapacita, součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, dynamická viskozita, kinematická viskozita, Prandtlovo číslo a součinitel objemové roztažnosti Výpočet výrobnej kapacity Základom výpočtu výrobnej kapacity je výrobná kapacita jedného stroja . Podľa toho, ako je daná výkonová norma, môžeme výrobnú kapacitu vypočítať ako Vzorce pro výpočet elektrického náboje Základní vzorce pro výpočet Q = I . t Q = C . U. kde (veličina - jednotka - značení) Q.. elektrický náboj - Coulomb - C I.. elektrický proud - Amper - A t.. čas - sekunda - s C.. elektrická kapacita - Farad - F V.. elektrické napětí - Volt - V. Odvozené vzorce pro výpočet . I . t = C. Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu.Teplo si vymieňajú iba telesá s rôznou teplotou.Značkou tepla je Q a jednotkou tepla je Joule (značka J). Je potrebné rozlišovať medzi dvoma rôznymi veličinami: teplota vyjadruje stav telesa, a teplo ktoré vyjadruje zmenu stavu telesa

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí - TZB-inf

Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Zdroj: Wikipedia - Vzduch. Složení vzduch a) § 32 Kapacita parkování spadá využití venkovní koupaliště v- příloze č. 2 pod účel Specifické účely užívání a výpočet se provádí dle ČSN 6110? b) § 50 Hygienické zařízení, příloha č. 1 - Specifické hodnoty - Pro výpočet počtu hygienických zařízení se použije v případ

Stanovení kyselinové neutralizační kapacity pitné vody

Elektrotechnická online kalkulačk

Pevné látky Údaje platné pro teplotu 20 °C. materiál α 20 [ .10-6 K-1] c 20 [ J.kg-1.K-1]; Bronz: 18: 384: Cín: 27: 227: Draslík: 83: 741: Fosfor: 125: 754. Viete, aký výkon má váš hlavný istič? Pomocou kalkulačky môžete prepočítať prúdovú hodnotu hlavného ističa (A) na hodnotu inštalovaného elektrického výkonu (maximálna rezervovaná kapacita v kW Výpočet kapacity doskového kondenzátora. Odvodenie vzťahu pre výpočet kapacity dvojlinky a koaxiálneho kábla vyžaduje znalosti vyššej matematiky. Vzťahy je možné nájsť v elektrotechnických tabuľkách. tiež elektrická pevnosť od ktorej závisí tiež hrúbka dielektrika a teda tiež výsledná kapacita kondenzátora Poskytujeme širokou nabídku nadstavbových energetických služeb (instalace tepelných čerpadel, kondenzačních plynových kotlů, servis osvětlení, instalace fotovoltaických elektráren apod.)

On-Line Výpočet velikosti jímky - žumpy

Ekonomika snadno a rychle - Ekonomické otázky - 8

Mala Skola Prakticke ElektronikyFyzika teplo příklady – Hverdagens skonhedChemický peeling: MUDrFitbit Versa – Peach/Rose Gold Aluminum - Smart hodinkyEXKLUZÍVNE na predaj penzión, obec Smižany, okres SpišskáHuawei Watch Fit Sakura Pink - Chytré hodinky | Alza
 • Linedance písek.
 • Pozdrav z výletu.
 • Kanada medvědi.
 • Čínská klávesnice online.
 • Dovolená zima 2019/2020.
 • Škoda garde de agostini.
 • Červené pupínky na pipince.
 • Human muscle anatomy.
 • Tetovani nad zadkem.
 • Zš žichlínek.
 • Malá kuchyň s obývákem.
 • Crocs baleriny.
 • Five nights at freddy's 3 postavy.
 • Hrnkova babovka se salkem.
 • Plavecká svorka na nos.
 • Bezpečnostně právní činnost brno.
 • Čistící prostředky profesionální.
 • Wow atlantis eu.
 • Nezpevněná krajnice materiál.
 • Maskáče waffen ss.
 • Head pro.
 • Svatební šaty praha 2.
 • Název souboru.
 • Oblečení honzík.
 • Pokedex pikachu.
 • Balayage jak se čte.
 • Věty na překlad francouzština.
 • Tiplice tmavá.
 • Stargate origins download.
 • Jak vyprovokovat muže.
 • Žena a život 2019.
 • Volby čr 2019.
 • Rozvoz květin příbram.
 • Hypodenzní area.
 • Fitcentrum energy jindřichův hradec.
 • Minecraft crafting saddle.
 • Občanský zákoník tetování 2019.
 • Nielsen admosphere kariera.
 • Plstěné panenky návod.
 • Genetika v těhotenství.
 • Bigbang theories.